Skip to main content

Tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính chị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khảng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn việt nam trong bối cảnh tình hình mới

 

tin tức

Tăng cường tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 (ảnh: internet)

 

Tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động để tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể đối với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt anm ngày càng vững mạnh.

Thông qua tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt nam, làm cho Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, và nhân dân hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của gia cấp công nhân, tổ chức công đoàn việt nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam.

Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin của đoàn viên, Công nhân viên chức lao động có trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền các nội dung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Quan điểm, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW và kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đảy mạnh thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong các cấp Công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.

Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội.

                                                                                                Vy-Ngọc

About